Egyesület

A Havária Katasztrófaelhárító Közhasznú Egyesület 2006-ban alapított, bajai székhelyű, közhasznú egyesület.

Rövidített neve: Havária Egyesület.

Az egyesület besorolási kategóriája: közhasznú szervezet.
Az egyesület a tagjai által önkéntesen létrehozott önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező önálló jogi személy.

Az egyesület célja, hogy közhasznú tevékenység formájában:

a./ Segítséget nyújtson az árvízvédekezés és vízi katasztrófák elhárításánál, illetve egyéb katasztrófa helyzeteknél, vízi baleseteknél. Továbbá a fiatal korosztály oktatása a vízi balesetek elkerülésére, önmentésre, és társmentés végrehajtására,

b./ Közreműködjön a természet– és környezetvédelmi ismeretek oktatásában, azok szervezésében, terjesztésében, a természet és környezetvédelemre vonatkozó rendelkezések megtartásának ellenőrzésében, a természet és környezet minőségének hatékony javítása, a természet értékeinek megőrzése, az élet– és egészség megőrzése, az egészséges életmód kialakítása érdekében,

c./ A természetes vizekben és vízpartok mentén való aktív természet és környezetvédelmi beavatkozások elvégzésével segítse a vízi környezet javítását, fenntartását, megóvását, valamint természeti értékeinek kutatását, feltárást, megőrzését, védelmét, az egyesület búvárainak hatékony tevékenységének igénybevételével,

d./ A vízben való rehabilitációs tevékenység végzése folytán segítséget nyújtson és elősegítse a mozgássérültek, valamint a baleset következtében vagy egyéb okból mozgásában korlátozottá vált személyek mozgásszervi rehabilitációját.

Céljait a polgári védelem szerveivel, a tűzoltósággal, búvárszövetségekkel, és a katasztrófa-elhárítás egyéb szerveivel szorosan együttműködve látja el. Az egyesület bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatásokat nyújt, szolgáltatásaiból mindenki korlátlanul részesedhet.

Feladatai:

a./ Gondoskodik a működéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, anyagi és tárgyi feltételek biztosításáról.
b./ Együttműködik más hasonló jellegű egyesületekkel az itt felsorolt feladatok és célok elérése érdekében.
c./ Gondoskodik arról, hogy az egyesület tagjain kívül a nem tagok is részesüljenek az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból, különösen katasztrófa esetén.
d./ Gazdasági, vállalkozási tevékenységet végezhet az egyesület anyagi alapjainak megteremtése végett, azonban ezt csak a közhasznú cél érdekében végezheti, és e tevékenységgel nem veszélyeztetheti a közhasznú tevékenység ellátását.

Az egyesület tagja lehet:

a./ minden magánszemély, jogi személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, aki az egyesület céljaival egyetért és az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

b./ az egyesületnek rendes, pártoló tagként felvehető minden természetes személy, kiskorú személy és nem magyar állampolgár.

Az egyesületnek:

a./ rendes,
b./ tiszteletbeli,
c./ pártoló tagjai vannak.

Az egyesület rendes tagjait - a tagsági viszonyból eredő - a jogszabályokban, az alapszabályban megállapított jogok illetik és kötelezettségek terhelik.
A közgyűlés tiszteletbeli taggá nyilváníthatja azt, akit erre érdemesnek tart, vagy azt az egyesületi tagot, aki idős koránál vagy személyi körülményeinél fogva, kötelezettségeit már kellően teljesíteni nem, vagy csak nehezen tudná és egyesületi múltja alapján arra érdemes.

A tiszteletbeli tagot a közgyűlésen tanácskozási jog illeti meg.

Az egyesület közgyűlése az egyesületet támogató személyeket pártoló taggá nyilváníthatja. A pártoló tag a közgyűlésen csak tanácskozási joggal vehet részt.

Az egyesületbe tagként jelentkezők felvételéről az elnökség az írásbeli kérelem benyújtását követő legközelebbi ülésén dönteni köteles. A felvételhez az elnökség ülésén az elnökség tagjainak igénylő, nyílt szavazata szükséges.

Kövess minket a Facebookon!

 

© 2017 Havária Egyesület - Minden jog fenntartva!